I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na vzdelávacie kurzy KidsCodr (ďalej len „Prihláška") a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a študentom. Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Poskytovateľ“):

Check IT s.r.o.
Zástranie 278
010 03 Žilina

IČO: 46 707 719
DIČ: 2023538165
IČ-DPH: SK2023538165

2. Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti informačných technológii a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v oblasti informačných technológií (ďalej len „Vzdelávacie služby“).

3. Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

II. Charakteristika vzdelávacej služby

1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz v oblasti informačných technológií “KidsCodr“ (ďalej len „štúdium“). Cieľom KidsCodr je poskytnúť Študentovi praktické porozumenie najmodernejších technológií zameraných na tvorbu webových a mobilných aplikácií. Počas štúdia Študent participuje na projektoch podľa zadaní.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

1. Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom daného kurzu zabezpečiť Študentovi prístup k odborným materiálom a metodikám počas celého trvania vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Študenta všetok študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.

IV. Školné a platobné podmienky

1. Výška poplatku za absolvovanie kurzu KidsCodr sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke www.kidscodr.com k dátumu objednania kurzu.

V. Podmienky ukončenia štúdia

1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Študentom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:

a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Študentom,
b) jednostranným ukončením štúdia zo strany Študenta,
c) odstúpením Študenta za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach.

Jednostranné ukončenie štúdia zo strany Študenta

Študent je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Pre určenie termínu ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Študenta Poskytovateľovi (skutočnosť, či sa Študent zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie.

Študentovi pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacieho programu KidsCodr.

Odstúpenie Študenta

Študent je oprávnený odstúpiť od štúdia, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných podmienkach.

V prípade odstúpenia od štúdia si Poskytovateľ nebude nárokovať, resp. vráti Študentovi alikvotnú čiastku ceny štúdia odo dňa ukončenia štúdia do termínu riadneho ukončenia štúdia za tých istých podmienok ako pri jednostrannom ukončení štúdia zo strany Študenta.

VI. Reklamačný poriadok

1. Online kurz

V prípade nespokojnosti zákazníka s online kurzom, má právo zákazník do 14 dní od zakúpenia, na základe písomne doručenej reklamácie, od kurzu odstúpiť a získať tak plnú sumu za kurz naspäť.

2. Platba a nárok na kurz

Zaplatením sumy za kurz má študent právo na štúdium prostredníctvom online kurzu. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

VII. Ochrana osobných údajov

Účastník registráciou prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ a Študent súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.

3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.