O projekte

Informačné technológie sa postupne dostávajú do všetkých sfér nášho života a fungovanie bez nich si už len ťažko vieme predstaviť. Aj napriek ich rozšíreniu je 23% populácie v Európe, ktorá nemá žiadne digitálne zručnosti. V pracovnej sfére sú digitálne zručnosti potrebné takmer pri 90% pracovných pozíciách a firmám bude do roku 2020 chýbať 900 tis. IT špecialistov.

Aj napriek tomu, že tento trend neustále rastie, školstvo reflektuje na tieto zmeny veľmi pomaly a vzdelávanie digitálnych zručností na školách alarmujúco chýba. Dôvodov môže byť viacero, podľa našich skúseností sú to hlavne chýbajúce vzdelávacie materiály a nedostatočné digitálne zručnosti učiteľov.

Naším poslaním je priniesť vzdelávanie v oblasti moderných technológií medzi našu najmladšiu generáciu a spraviť ho dostupné pre všetky deti.

Tieto problémy chceme riešiť projektom KidsCodr, v rámci ktorého vytvoríme kompletné vzdelávacie kurikulum na výučbu digitálnych zručností pre deti od 6-14 rokov. Kurikulum bude rozdelené na 2 časti.

Softwarová časť, kde výučba prebieha v rôznych programoch, aplikáciách alebo priamo v programovacom jazyku. Túto časť budú tvoriť vzdelávacie moduly ako napr. Scratch Junior, Scratch, Kodulab, MIT App Inventor, Javascript Games a Minecraft.

Hardwarová časť je zameraná na programovanie robotu a hardwaru, vďaka čomu žiaci získavajú okamžitú spätnú väzbu na svoju prácu v reálnom prostrední (pohyb robota, aktivovanie funkcie a pod.). V tejto časti sa zameriame na Bee-Bot roboty, Lego Mindstorm EV3, Nao roboty a Arduino.

Obsah všetkých vzdelávacích modulov bude vyhotovený formou videí a textových materiálov, spolu so zdrojovými súbormi ako napr. potrebné obrázky alebo kód. Všetky časti projektu budú lokalizované v 1. fáze v 4 jazykoch, anglickom, nemeckom, slovenskom a českom.

Súčasťou projektu je aj webová aplikácia, ktorá bude združovať v prehľadne forme všetky vzdelávacie materiály a bude k dispozícii všetkým účastníkom kurzov. Žiaci aj učitelia ju budú môcť využiť na samoštúdium, riešenie problémov v diskusiách alebo návrh nových študijných materiáloch k daným témam.

Naším cieľom je vybudovať aktívnu komunitu, ktorá bude participovať na dlhodobom vývoji projektu. Tešíme sa na spoluprácu s vami, kódeniu zdar :)

Partneri

Projektové partnerstvo je tvorené s dôrazom pokryť všetky dôležité kompetencie pre naplnenie cieľov projektu. Za hlavné kompetencie považujeme know-how vo vzdelávacích nástrojoch a samotnom vzdelávaní digitálnych zručností pre cieľovú skupinu deti od 6-14 rokov a zároveň tvorbu vzdelávacích materiálov v tejto oblasti. V rámci konzorcia partnerov je zastúpená aj cieľová skupina učiteľov a technologická kompetencia na vytvorenie webovej aplikácie.

L2c logo

Learn2Code

Learn2Code je lídrom vo vzdelávaní digitálnych zručností na Slovensku. Na vzdelávanie v tomto segmente sa špecializuje viac ako 4 roky a jej vzdelávacími programami prešlo viac ako 15.000 účastníkov. Spoločnosť pôsobí v 5 mestách na Slovensku. Learn2Code je ambasádorom programu EU Code Week na Slovensku, každoročne sa podieľa na realizácii aktivít v rámci iniciatívy Hour of Code a organizácii medzinárodného workshopu zameraného na programovanie pre dievčatá - Rails Girls v Bratislave.

Ifit logo

Institut fur Forderung IT Nachwuchses (IFIT)

Partner projektu IFIT je najväčšia vzdelávacia organizácia zameraná na výučbu digitálnych zručností pre deti od 6 rokov v Rakúsku. Aktuálne organizovala viac ako 400 workshopov, ktorých sa zúčastnilo cez 6000 detí. Ich workshopy sú zamerané hlavne na prácu s robotmi, IoT (Internet of things) a rôznym hardwarom. IFIT je organizátorom viacsemestrálneho vzdelávacieho programu Talentehaus Niederosterreich určeného pre žiakov od 12 do 14 rokov, v rámci ktorého vytvoril kurikulum pre programovanie robotov.

Jsi logo

Jednota školských informatiku (JSI)

Partner projektu Jednota školských informatiků je profesná organizácia, ktorá združuje pedagógov a odborníkov zaoberajúcich sa ICT v školstve. JSI vznikla za účelom získavať a šíriť znalosti a skúsenosti s využívaním ICT vo vzdelávaní v ČR a v zahraničí a aktívne sa na zavádzaní ICT do výučby a jeho využívania podieľať. JSI aktívne vystupuje na konferenciách a zapája sa do národných projektov pre zavádzanie ICT do výučby v spolupráci so štátnym a súkromným sektorom.

Ballon