Podmienky súťaže

 1. 1. Organizátor a partner súťaže

  1. Organizátorom súťaže s názvom „Galaxiáda“ (ďalej len „Súťaž“) je organizácia Learn2Code o.z., so sídlom na ulici Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, IČO: 42 346 703 (ďalej len „Organizátor“).
  2. Partneri Súťaže sú uvedení na www.galaxiada.sk.
  3. Miesto konania Súťaže: www.galaxiada.sk alebo www.kidscodr.sk/galaxiada.
  4. Organizátor vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
  5. Cieľom Súťaže je propagácia moderných vzdelávacích technológie, nástrojov a digitálneho obsahu zamerané na základné princípy programovania alebo tvorbu hier, ktoré sú dostupné na www.galaxycodr.com a na www.kidscodr.sk.
 2. 2. Trvanie súťaže

  1. Doba trvania Súťaže je od 01.12.2018 o 00:00 do 01.05.2019 o 16:00.
 3. 3. Účastníci súťaže

  1. Účastníkom súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť iba žiak základnej školy, fyzická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami Súťaže. V prípade neplnoletej osoby za jej účasť v Súťaži zodpovedá zákonný́ zástupca neplnoletej osoby. Každý súťažiaci je povinný potvrdiť a odoslať elektronickou formou svoj súhlas s Pravidlami Súťaže, ktorý sa nachádza na stránke www.galaxiada.sk.
  2. Súťažiacimi nemôžu byť zamestnanci v hlavnom pracovnom pomere Organizátora a jemu blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva k dispozícii Organizátora.
  3. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:
   1. vyhlasuje, že je občanom SR;
   2. vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti, ktoré uviedol v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
 4. 4. Podmienky a priebeh súťaže

  1. Súťaž prebieha v 2 kategóriách:
   1. Programovanie s GalaxyCodr (pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ)
   2. Tvorba hier (pre žiakov 2. stupňa ZŠ a primy až kvarty 8-ročných gymnázií)
  2. Kategória Programovanie s GalaxyCodr prebieha v 2 súťažných kolách, kde 1. školské kolo sa koná na základnej škole pod dohľadom učiteľa, 20.03.2019 o 08:00 - 20.03.2019 o 14:00. Žiaci súťažia v 10 programátorských leveloch a do finále postupuje 20 žiakov, ktorí boli najrýchlejší z celého Slovenska. Finálové kolo sa bude konať v máji v roku 2019, kde budú žiaci opäť súťažiť v 10 leveloch a 3 najrýchlejší víťazi budú odmenení.
  3. Do kategórie Tvorba hier sa môžu prihlásiť žiaci 2. stupňa a primy-kvarty 8-ročných gymnázií tým, že nahrajú prostredníctvom formuláru na www.galaxiada.sk svoju súťažnú hru.
 5. 5. Vyhodnotenie súťaže

  1. V kategórii Programovanie s GalaxyCodr budú víťazi určení podľa nasledovných kritérií:
   1. Prejdené levely
   2. Prejdené levely so splneným cieľom
   3. Čas, v prípade dosiahnutia všetkých cieľov
  2. V kategórii Tvorba hier, budú 3 najlepšie projekty vybrané podľa najviac hodnotení užívateľov, tzv. likov, pričom každý užívateľ môže dať maximálne 3 liky, každý inému projektu. Ďalšie 3 projekty vyberie odborná komisia.
  3. Súčasťou vyhodnotenia bude odmena učiteľovi zo škôl zapojených do súťaže, ktorá bude vybraná náhodným zlosovaním.
  4. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien bolo stanovené na Máj 2019 a prebehne na slávnostnom ceremoniáli.
 6. 6. Výhra

  1. Jednotlivé výhry bude Organizátor zverejňovať priebežne.
  2. Zoznam výhier bude uvedený na www.galaxiada.sk.
  3. Každý výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre, bude plniť pokyny Organizátora Súťaže.
  4. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za ostatné výhry.
 7. 7. Oznámenie výhry

  1. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu, e-mailu alebo poštou. Dátum zverejnenia zoznamu výhercov Súťaže bol určený na Máj 2019 a bude zverejnený na stránke www.galaxiada.sk.
  2. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie.
  3. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa Pravidiel Súťaže, výhra zostáva v prospech Organizátora.
 8. 8. Osobné údaje

  1. Každý Súťažiaci registráciou do Súťaže dáva súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na www.galaxycodr.com alebo www.kidscodr.sk. Tie môžu byť použité v pozitívnej marketingovej komunikácii Organizátora Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a Súťažiaci ho môže kedykoľvek odvolať písomnou formou na email info@kidscodr.sk.
  2. Každý Súťažiaci zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Organizátorom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov) a používať údaje Súťažiaceho v súlade s právnym poriadkom SR.
 9. 9. Dane

  1. Organizátor nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 10. 10. Osobitné ustanovenia

  1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, na zmenu termínov Súťaže a na zmenu dĺžky trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa Pravidiel Súťaže, dĺžku trvania Súťaže alebo zrušenie Súťaže, Organizátor zverejní na stránke www.galaxiada.sk.
  2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacimi.
  3. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.
  4. Každý Súťažiaci sa môže s týmito Pravidlami Súťaže oboznámiť na stránke www.galaxiada.sk. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.