Podmienky súťaže

 1. 1. Organizátor a partner súťaže

  1. Organizátorom súťaže s názvom „Galaxiáda“ (ďalej len „Súťaž“) je organizácia Learn2Code o.z., so sídlom na ulici Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, IČO: 42 346 703 (ďalej len „Organizátor“).
  2. Partneri Súťaže sú uvedení na www.galaxiada.sk.
  3. Miesto konania Súťaže: www.galaxiada.sk alebo www.kidscodr.sk/galaxiada.
  4. Organizátor vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
  5. Cieľom Súťaže je propagácia moderných vzdelávacích technológie, nástrojov a digitálneho obsahu zamerané na základné princípy programovania alebo tvorbu hier, ktoré sú dostupné na www.galaxycodr.com a na www.kidscodr.sk.
 2. 2. Trvanie súťaže

  1. Doba trvania Súťaže je od 13. 12. 2017 o 00:00:01 hod/min/sek do 18. 5. 2018 15:59:59 hod/min/sek.
 3. 3. Účastníci súťaže

  1. Do súťaže sa môže dieťa zapojiť len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, prípadne učiteľa.
  2. V prípade, že dieťa prihlási do súťaže učiteľ, potvrdzuje že súhlasí s pravidlami tejto súťaže a zabezpečí informovanosť rodičov o účasti ich dieťaťa v súťaži ako aj o všetkých pravidlách a ustanovenich súťaže. Účasťou v súťaži zároveň učiteľ vyjadruje, že zabezpečil súhlas autorov hier na spracovanie ich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a súhlasí s ich zverejnením.
  3. Účastníkom súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť iba žiak základnej školy, fyzická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami Súťaže. V prípade neplnoletej osoby za jej účasť v Súťaži zodpovedá zákonný zástupca neplnoletej osoby. Každý Súťažiaci je povinný potvrdiť a odoslať elektronickou formou svoj súhlas s Pravidlami Súťaže, ktorý sa nachádza na stránke www.galaxiada.sk.
  4. Súťažiacimi nemôžu byť zamestnanci v hlavnom pracovnom pomere Organizátora a jemu blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva k dispozícii Organizátora.
  5. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl, so sídlom na území Slovenskej republiky. Súťaže sa môže zúčastniť každé dieťa s trvalým bydliskom v Slovevenskej republike, ktoré je žiakom základenj školy.
  6. O výsledku súťaže budú informovaní zákonní zástupcovia detí emailom, ktorí sú oprávnení prevziať jednoltivé výhry.
  7. Účasťou v súťaži zákonný zástupca dieťaťa zapojeného do súťaže potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami tejto súťaže. Účasťou v súťaži zároveň zákonný zástupca vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a súhlasí s ich zverejnením.
  8. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:
   1. vyhlasuje, že je občanom SR;
   2. vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti, ktoré uviedol v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
 4. 4. Podmienky a priebeh súťaže

  1. Súťaž prebieha v 2 kategóriách:
   1. Programovanie s GalaxyCodr (pre žiakov 1. stupňa ZŠ)
   2. Tvorba hier (pre žiakov 2. stupňa ZŠ)
  2. Kategórie Programovanie s GalaxyCodr prebieha v 2 súťažných kolách, kde 1. školské kolo sa koná na základnej škole pod dohľadom učiteľa, 24. 4. 2018 od 8:00 do 14:00. Žiaci súťažia v 10 programátorských leveloch a do finále postupuje 20 žiakov, ktorí boli najrýchlejší z celého Slovenska. Finálové kolo sa bude konať v Bratislave, 18. 5. 2018 o 14:00, kde budú žiaci opäť súťažiť v 10 leveloch a 3 najrýchlejší víťazi budú odmenení.
  3. Do kategórie Tvorba hier sa môžu prihlásiť žiaci primárne 2. stupňa (ale aj 1. stupňa) tým, že nahrajú prostredníctvom formuláru na www.galaxiada.sk svoju súťažnú hru.
 5. 5. Vyhodnotenie súťaže

  1. V kategórii Programovanie s GalaxyCodr budú víťazi určení podľa nasledovných kritérií:
   1. Prejdené levely
   2. Prejdené levely so splneným cieľom
   3. Čas, v prípade dosiahnutia všetkých cieľov
  2. V kategórii Tvorba hier, budú 3 najlepšie projekty vybrané podľa najviac hodnotení užívateľov, tzv. likov, pričom každý užívateľ môže dať maximálne 3 liky, každý inému projektu. Ďalšie 3 projekty vyberie odborná komisia.
  3. Súčasťou vyhodnotenia bude odmena učiteľovi zo škôl zapojených do súťaže, ktorá bude vybraná náhodným zlosovaním.
  4. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien prebehne v Bratislave 18. 5. 2018 v priestoroch Aurelia.
  5. Výhercovia budú zverejnení na stránke www.galaxiada.sk dňa 18. 5. 2018.
 6. 6. Výhra

  1. Presný zoznam výhier bude upresnený do 31.1.2018 a jednotlivé výhry bude Organizátor zverejňovať priebežne. vzorom Súťaže).
  2. Zoznam výhier bude uvedený na www.galaxycodr.com.
  3. Každý výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre, bude plniť pokyny Organizátora Súťaže.
  4. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za ostatné výhry.
 7. 7. Oznámenie výhry

  1. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu, e-mailu alebo poštou. Zoznam výhercov Súťaže bude zverejnený 18. 5. 2018 na stránke www.galaxiada.sk.
  2. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie.
  3. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa Pravidiel Súťaže, výhra zostáva v prospech Organizátora.
 8. 8. Osobné údaje

  1. Každý Súťažiaci registráciou do Súťaže dáva súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na www.galaxycodr.com alebo www.kidscodr.sk. Tie môžu byť použité v pozitívnej marketingovej komunikácii Organizátora Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a Súťažiaci ho môže kedykoľvek odvolať písomnou formou na email info@kidscodr.sk.
  2. Každý Súťažiaci zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Organizátorom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov) a používať údaje Súťažiaceho v súlade s právnym poriadkom SR.
 9. 9. Dane

  1. Organizátor nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 10. 10. Osobitné ustanovenia

  1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, na zmenu termínov Súťaže a na zmenu dĺžky trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa Pravidiel Súťaže, dĺžku trvania Súťaže alebo zrušenie Súťaže, Organizátor zverejní na stránke www.galaxiada.sk.
  2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacimi.
  3. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.
  4. Každý Súťažiaci sa môže s týmito Pravidlami Súťaže oboznámiť na stránke www.galaxiada.sk. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.